Повернутися до звичайного режиму

Широківський НВКЗатверджено

на засіданні методичної ради

протокол №1 від 19.09.18р.

План роботитворчої групи вчителів початкових класів,

української мови та літератури, історії, хімії,

біології, географії, математики та англійської мови

на 2018 — 2019 н.р.

Проблема:“Модернізація системи науково — методичної роботи, як шлях до формування професійної майстерності педагога та ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи”.

Керівник: Феєр Л.В.

вчитель початкових класів

Широківського НВК

с.Широке 2018р.

І Вступ

Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну,одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника

В. Сухомлинський

Одна з дієвих колективних форм методичної роботи - творчі групи вчителів, які створюються з метою впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.


Завдання цих груп - розв'язувати актуальні проблеми навчально-виховного процесу, які є новими в педагогічній теорії і практиці (наприклад: особливості роботи за новою програмою, підручником, створення на уроці проблемних ситуацій, шляхи упровадження інклюзивної освіти в школі тощо). Робота цих груп має випереджальний характер.

Головна мета творчих груп:

- допомога вчителю у реалізації актуальних завдань розвитку освіти;

- забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної науково-методичної проблеми;

- активізація творчого потенціалу вчителя з метою удосконалення і підвищення його професійної компетентності;

- моделювання, апробація, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання;

- удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;

- розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально-виховного процесу;

- розвиток у педагогів здібностей до пошуку шляхів вирішення реальних освітянських завдань, розв’язання педагогічних ситуацій;

- експериментально-дослідна діяльність;

- забезпечення особистісно орієнтованої підготовки педагога до творчої діяльності;

- розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури;

- впровадження в практику роботи системи освітнього моніторингу.

Формування мети творчої групи залежить від багатьох чинників. Серед них:

- законодавчі акти, нормативно-директивні документи;

- інструктивно-методичні матеріали з проблем удосконалення навчально-виховного процесу;

- сучасна науково-методична інформація з фаху;

- психолого-педагогічні дослідження з науково-методичної роботи;

- нові навчальні плани, програми, підручники, посібники;

- результати аналізу навчально-виховного процесу;

- професійна компетентність педагогічних працівників.

Проблема: “Впровадження в навчально — виховний процес

методу проектів”,як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої активності.

СКЛАД ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Керівник групи - Феєр Л.В.

Члени групи:

Роман М.Ю. - директор школи, вчитель української мови та

літератури

Корпош Т.Ю — заступник директора з НВР, вчитель початкових класів

Галас Т.М. - вчитель хімії та біології

Вейбер Л.І. - вчитель математики та інформатики

Данканич С.Ф. - вчитель мистецтва

Терлецька Д.В. - вчитель англійської мови

Терпай В.В. - вчитель історії

Купар С.В. - вчитель початкових класів

Положення про творчу групу вчителів

1. Мета творчої групи: створення умов для творчої діяльності вчителів, підвищення якості освіти, педагогічної майстерності, самореалізація й особистий розвиток учителів і учнів школи.

2. Завдання творчої групи:

• Розробка рекомендацій щодо вивчення проблеми на основі досягнень науки й упровадження їх у практику;

• пошук ефективних способів застосування результатів наукових досліджень;

• підтримка творчих учителів, які займаються науково-дослідною діяльністю й беруть участь в конкурсах на міському, обласному та Всеукраїнському рівнях;

• здійснення методичного супроводу заходів соціального спрямування в школі;

3. Функції творчої групи:

• Бере участь у розробці плану методичної роботи школи й програми розвитку навчального закладу;

• бере участь у наукових дослідженнях, що стосуються найважливіших теоретичних проблем і фаху методичного об'єднання;

• обговорює науково-дослідні, експериментальні роботи й рекомендує їх до публікації, бере участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику;

• разом із методичною службою школи займаються організацією й методичним супровідом дослідницької діяльності вчителів, а також за потреби організовує й проводить індивідуальні консультації;

• узагальнює й поширює досвід роботи кращих учителів;

• здійснює супровід науково-дослідної роботи учнів.

4. Організація роботи:

• Творча група створюється на добровільних засадах із найдосвідченіших і теоретично підготовлених учителів, які виявили бажання прауювати над відповідною науково-теоретичною проблемою;

• творчу групу очолює вчитель, обраний колегами, або один із керівників школи;

• творча група працює за планом роботи, розрахованим на 2-3 роки;

• засідання творчої групи проводяться раз на 2 місяці;

• діяльність творчої групи здійснюється за такою технологією:

- перший етап: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння наявного досвіду, консультації з науковцями;

- другий етап: розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація рекомендацій, розроблених науковцями;

- третій етап: апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, набуття власного досвіду;

- четвертий етап: поширення напрацьованого досвіду;

- виступи з лекціями повідомленнями про цей досвід, пропаганда його в пресі; демонстрування досвіду на практиці; консультування під час підготовки і проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій тощо.

5. Документація і звітність:

• План роботи з висвітленням актуальних проблем, мети й завдання, шляхів вирішення проблеми затверджується директором школи.

• Склад творчої групи, графік засідань. Засідання творчої групи протоколюється, складається план проведення засідань, до яких додаються виступи членів групи й інші необхідні матеріали;

• Діяльність групи розглядається на засіданні науково-методичної ради наприкінці навчального року.

ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

1. Підготовчий етап. Аналіз шкільної практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов'язків та питань для кожного члена групи.

2. Науково-методична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної літератури та педагогічної літератури з певної проблеми, засвоєння передового досвіду, з'ясування сутності того, що впроваджується.

3. Складання програми діяльності. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності творчої групи.

4. Визначенняення шляхів розв'язання проблеми. Колективне обговорення висунутих гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з данної проблеми.

5. Аналіз і підсумок результатів. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених творчою групою.

6. Узагальнення передового педагогічного досвіду.

7. Запровадження досвіду творчої групи в масову практику. Поширення набутого досвіду (виступи з лекціями, пропагадна в пресі), надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями творчої групи. Вивчення перспективи подальшого існування напрацювань цієї групи.

Творча група в довільній формі складає план роботи над проблемою, тривалість роботи її залежить від складності тієї проблеми, над розв'язанням якої вона працює.

Документація творчої групи

Робота творчої групи повинна бути підтверджена документально. До основних документів належать:

1. Положення про творчу групу, яке затверджує методична рада.

2. План роботи творчої групи.

3. Протоколи засідань.

4. Аналіз отриманих результатів, узагальнення досвіду роботи.

5. Кінцеві продукти діяльності творчої групи (методичні рекомендації, розробки тренінгів, комплексів діагностичних методик, коректувальних програм, експертиза матеріалів для масового впровадження).

СКЛАД ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Керівник групи - Феєр Л.В.

Члени групи:

Роман М.Ю. - директор школи, вчитель української мови та літератури

Корпош Т.Ю. - заступник директора з НВР, вчитель початкових класів

Галас Т.М. - вчитель хімії та біології

Вейбер Л.І. - вчитель математики та інформатики

Данканич С.Ф. - вчитель мистецтва

Терлецька Д.В. - вчитель англійської мови

Терпай В.В. - вчитель історії

Купар С.В.- вчитель початкових класів

Тема.“Модернізація системи науково — методичної роботи, як шлях до формування професійної майстерності педагога та ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи”.

Мета: активізація творчої професійної діяльності, підвищення відповідальності за результатами навчання та виховання, впровадження ІКТ у роботу вчителів та пошук ефективних шляхів їх застосування.

Тематика засідань творчої групи вчителів

Дата

Зміст засідань

Відпові-дальний

Примітки

1.

Вересень

1.Завдання на новий навчальний рік.

2.Розподіл індивідуальних тем для опрацювання.

3.Обмін інформацією про науково — методичну літературу ППД з проблемного питання творчої групи

Феєр Л.В.

2.

Листопад 1. Відкриті уроки у 3-4 класах, впровадження методу проектів на уроках у початковій школі

2.Тиждень початкових класів Купар С.В.

Корпош Т.Ю.

3.

Січень

1. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально — виховний процес

2. Відкритий урок з історії Данканич С.Ф.

4.

Квітень 1. Використання проектних технологій у 1 класі НУШ

2. Проектні технології на уроках природознавства 5 клас

1. Аналіз роботи творчої групи за рік.

Феєр Л.В. Терлецька Д.В.

Галас Т.М.

Засідання І

Тема: Організаційне забезпечення діяльності творчої групи.

Мета: активізація творчої професійної діяльності, підвищення відповідальності за результатами навчання та виховання, впровадження ІКТ у роботу вчителів та пошук ефективних шляхів їх застосування.

2. Презентація проекту плану роботи творчої групи на навчальний рік.

(Феєр Л.В.)

3. Обговорення та схвалення плану роботи творчої групи на 2018 - 2019 н.р.

Члени творчої групи

4. Розподіл доручень між членами групи.

Члени творчої групи

5. Обмін інформацією про науково-методичну літературу, педагогічний досвід з проблеми.

Члени творчої групи

6. Вироблення та затвердження рекомендацій.

Робота між засіданнями

1. Ґрунтовне опрацювання теоретичного матеріалу з даної проблеми.

2. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми.

3. Ознайомлення з педагогічним досвідом, який висвітлює дане питання.

Рекомендації засідання творчої групи

від 19 09. 2018 р.

1. Опрацювати науково-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з питань формування проблеми взаємодії учня та вчителя у процесі соціалізації особистості Члени творчої групи

До 20.11.2018 р.

2. Ознайомитись з педагогічним досвідом щодо проблемно-методичного забезпечення самоосвітньої діяльності вчителів на І етапі .

Члени творчої групи

До 20.11.2018 р.

Засідання ІІ

Тема. Впровадження в навчально — виховний процес

методів НУШ у початкових класах ,як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої активності

Мета: активізація творчої професійної діяльності, підвищення відповідальності за результатами навчання та виховання, впровадження ІКТ у роботу вчителів та пошук ефективних шляхів їх застосування.

1. Впровадження методу проектів у початкових класах

Купар С.В.

Корпош Т.Ю.

2. Вироблення та затвердження рекомендацій з теми засідання.

Члени творчої групи

Рекомендації засідання творчої групи

від 20 .11. 2018

1. Систематизувати матеріали періодичної преси з питань формування

підвищення рівня творчої активності учнів

до лютого 2019 р.

2. Укладання тематичної картотеки "Впровадження в навчально — виховний процес методів НУШ ,як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої активності.

Корпош Т.Ю.

до лютого 2019року

3. Створення інформаційного банку з проблеми впровадження в навчально — виховний процес методів НУШ,як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої активності.

Роман М.Ю.

до лютого 2019 року

Засідання ІІІ

від 22 березня 2019 року

Тема: Лепбук - як один із методів роботи у НУШ

1. Сучасні підходи до впровадження методів роботи НУШ у навчально — виховний процес

2. Поняття лепбук. Види лепбуків

Феєр Л.В.

Робота між засіданнями

1. Продовжити опрацювання теоретичного матеріалу з даної проблеми.

2. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми.

3. Ознайомлення з педагогічним досвідом, який висвітлює дане питання.

Рекомендації засідання творчої групи

від 26. 01. 2019 р.

1. Опрацювати науково-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з питань формування проблеми

Члени творчої групи

До 29.04.2019 р.

2. Ознайомитись з педагогічним досвідом щодо впровадження методу проектів у навчально-виховний процес

Члени творчої групи

До 29.04.2019 р.

Засідання ІV

від 28 травня 2019 року

Тема: Доцільність використання лепбука у 1 класі НУШ.

1. 1. Впровадження методів роботи у 1 класі НУШ

Терлецька Д.В.

2. Аналіз роботи творчої групи за рік.

Феєр Л.В.

Робота між засіданнями

1. Продовжити опрацювання теоретичного матеріалу з даної проблеми.

2. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми.

3. Ознайомлення з педагогічним досвідом, який висвітлює дане питання.

Рекомендації засідання творчої групи

від 26. 04. 2019 р.

1.Опрацювати науково-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з питань формування проблеми

Члени творчої групи

До 29.05.2019 р.

2. Ознайомитись з педагогічним досвідом щодо впровадження методу проектів у навчально-виховний процес

Члени творчої групи

До 29.05.2019 р.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1192

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.